XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH KIÊN GIANG, TỈNH TRÀ VINH VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

Các tác giả

  • Danh Út Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt

Biến đổi văn hóa là một quá trình, qua đó, làm thay đổi những khuôn mẫu, những hoạt động của cộng đồng nhằm thích ứng với đời sống hiện tại. Khi các điều kiện về vật chất ngày càng phong phú và đa dạng, khoa học - kỹ thuật ngày càng hiện đại thì sự biến đổi văn hóa nói chung là tất yếu. Bài viết tập trung nghiên cứu về biến đổi văn hóa vật chất của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer trên một số phương diện như ẩm thực, trang phục, đi lại và cư trú.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN