CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG - KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP

Các tác giả

  • Bùi Thị Bích Lan Viện Dân tộc học
  • Phạm Minh Phúc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Tóm tắt

Ở tỉnh Hà Giang, với nỗ lực, quyết tâm của chính quyền các cấp và người dân, công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiêu biểu trong trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, biểu đạt văn hóa tộc người mà trong bối cảnh mới, trang phục của một số dân tộc còn mang giá trị kinh tế, góp phần thúc đẩy du lịch thông qua quảng bá hình ảnh, tăng sức hút cho điểm đến, tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch và tiêu dùng,... Tuy nhiên, không ít khó khăn, thách thức đặt ra, như kinh phí dành cho công tác bảo tồn còn hạn hẹp; nhận thức về công tác bảo tồn của người dân, cán bộ và cơ quan chuyên môn còn mang tính hình thức; sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, của nền kinh tế thị trường,… Từ đó, đặt ra những yêu cầu về đổi mới công tác xây dựng và thực hiện chính sách, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của loại hình văn hóa này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN