MÔ HÌNH TỔ CHỨC DẠY TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Các tác giả

  • Hoàng Thị Xuân Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, đa số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
công tác ở khu vực này đang gặp không ít khó khăn trong công tác cũng như trong sinh hoạt, mà một trong
những nguyên nhân quan trọng là không biết tiếng dân tộc thiểu số, dẫn đến chưa am hiểu nhiều về phong
tục tập quán, truyền thống văn hóa của đồng bào, hạn chế trong xử lý công việc. Trước thực trạng nêu
trên, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về việc phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn 2021-2030, trong đó bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
cấp huyện, cấp xã, lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và
miền núi thuộc Dự án 5 “Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Bài viết kế thừa
những kết quả công tác tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong
thời gian qua, từ đó đề xuất mô hình tổ chức dạy tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ