MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Các tác giả

  • Cường Phí Hùng Học viện Dân tộc
  • Trần Đăng Khởi Học viện Dân tộc
  • Hoàng Việt Nam Học viện Chính trị khu vực 1

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/182

Tóm tắt

Hà Giang là một tỉnh phía cực Bắc của Tổ quốc, có tổng diện tích tự nhiên là 7.945 km2, dân số trên 83 vạn người (2021), gồm 19 dân tộc. Với nhiều dân tộc cùng sinh sống nên trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung, cán bộ nữ người DTTS nói riêng luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Giang quan tâm coi trọng. Việc phát triển đội ngũ cán bộ nữ người DTTS ở tỉnh Hà Giang không chỉ góp giúp giải quyết cân bằng và hài hoà trong hệ thống chính trị các cấp, mà còn là việc thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay trên địa bàn của tỉnh.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (2014). Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay. Nghị quyết số 06/NQ-BCH ngày 19/02/2014 của BCH Hội LHPN Việt Nam (khóa XI).

Bộ Chính trị. (2007). Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, & Bộ trưởng, C. nhiệm Ủy ban D. tộc. (2014). Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014.

Hiện, Đ. T. (2022). Phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tạp chí Cộng sản.

Minh, N. H. (2022). Bình đẳng giới trong đời sống gia đình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tạp chí Lý luận Chính trị.

Nghi, P. (2023, 22/3). Hà Giang chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu, N. L. (2017). Bình đẳng giới trong lao động gia đình dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay. Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học,.

Tỉnh ủy Hà Giang. (2023). Về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 28/02/2023.

Trang, H. T. T. (2023, tháng 2). Về vấn đề bình đẳng giới trong công tác cán bộ. Tạp chí Tuyên giáo điện tử.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21