QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỤM 3, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Các tác giả

  • Phạm Thị Ngọc Anh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/194

Tóm tắt

Vị trí của thiết bị dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay không chỉ là phương tiện hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện nội dung và đổi mới phương pháp dạy học mà còn là phương tiện cung cấp kiến thức mới cho học sinh. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp dạy học cần thiết phải tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, nhất là các thiết bị dạy học hiện đại. Thiết bị dạy học đặc biệt quan trọng đối với học sinh Tiểu học vì nó giúp các em quan sát sự vật, hiện tượng một cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu hơn nội dung bài học. Bài báo này đánh giá thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học cụm 3, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh chuyển đổi số, phân tích mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan từ đó đưa ra 6 biện pháp quản lý thiết bị dạy học hiệu quả ở các trường tiểu học cụm 3, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Cartelli, A., Palma, M., & Ranieri, M. (2009). Encyclopedia of Information Communication Technology. New York: Information Science Reference (an imprint of IGI Global).

Chi, N. C., Dac, T. Q., Chung, N. T., Lieu, N. T. H., My, P. T., … Thu, L. N. (2002). Some theoretical and practical issues of construction and use of teaching and learning facilities and equipment in Vietnamese high schools. Hanoi: National University Publishing House.

Department of Informatization - Ministry of Information and Communications. (2021). Digital Transformation Manual. https://dx.mic.gov.vn/ docs/chuyen-doi-so-la-gi/.

Dwyer, D. (2013). The Influence of L.S. Vygotsky on Education. Theory, Research, and Practice. Educational Researcher, 24(3), 12–21.

Hoa, P. D., & Son, N. Q. (2008). Application of Information Technology in Active Teaching. Vietnam Education Publishing House.

Hoa, P. D., & Son, N. Q. (2011). Teaching methods and technology in an interactive pedagogical environment. Hanoi: Pedagogical University Publishing House.

Hoa, P. D., & Son, N. Q. (2016). Teaching methods and technology in an interactive pedagogical environment, First edition revised and supplemented. Hanoi: Pedagogical University Publishing House.

Larry, C. (2004). How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms. Research OnTeaching Monograph Series.

Ministry of Education and Training. (2020a). Promulgating regulations on standards of facilities for preschools, primary schools, junior high schools, high schools and high schools has many levels of education. Circular 13/2020/TT-BGDDT.

Ministry of Education and Training. (2020b). The new Charter of Primary Schools. Circular 28/2020/TT-BGDDT.

Ministry of Education and Training. (2021). Promulgating the List of minimum teaching equipment at primary level. Circular 37/2021/TT-BGDDT.

Son, N. Q. (2005). Some management measures to improve the efficiency of using educational equipment, applying information technology at continuing education centers and community learning centers. Ministry Level Scientific Project.

Son, N. Q. (2007). Managing to improve the efficiency of using educational equipment for the implementation of primary and lower secondary school textbook programs. Overview of problems and solutions. Ministry-level scientific project.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ