GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Các tác giả

  • Đỗ Tiến Quân Trường Đại học Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ
  • Đào Thị Thùy Dương Trường Đại học Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ
  • Lê Thị Thu Trang Trường Đại học Hùng Vương, Tỉnh Phú Thọ

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/206

Tóm tắt

Tóm tắt: Vấn đề kỹ năng Nói luôn thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, học giả trên thế giới. Xét về tổng thể, nghiên cứu về kỹ năng Nói trong dạy và học Ngoại ngữ có thể chia làm 4 mặt sau: (i) Về khái niệm kỹ năng Nói; (ii) Về vị trí, vai trò của kỹ năng Nói trong dạy và học Ngoại ngữ; (iii) Về những yếu tố ảnh hưởng đến dạy và học kỹ năng Nói; (iv) Về nguyên tắc, giải pháp dạy và học kỹ năng Nói. Dưới góc độ ngôn ngữ học ứng dụng, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển kỹ năng Nói tiếng Trung Quốc giai đoạn cơ sở tại Trường Đại học Hùng Vương dưới cả hai góc độ người dạy và người học, hi vọng góp một tài liệu tham khảo cho công tác dạy và học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Hiền, B. (1999). Phương pháp dạy - học ngoại ngữ. Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiền, N. T. T. (2018). Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp thuyết trình nhóm tới khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại Học viện Quân y. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 34(3), tr.46-57.

My, A. H. (2022). Những khó khăn trong việc học kỹ năng Nói của sinh viên ngoại ngữ 2 tại Khoa Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và đề xuất giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và Giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam. Hà Nội.

Bình, L. T. T. (2017). 越南大学非专业汉语口语教学研究. 华中师范大学博士学位论文.

Nga, P. K. (2014). 越南汉语口语教学顺序性问题研究. 华中师范大学博士学位论文.

冯雪莹. (2022). 思维导图在产出导向型汉语口语教学中的应用研究. 北京外国语大学硕士学位论文.

华敏敏. (2022). 混合模式下老挝学生汉语口语课教学模式探索. 吉林广播电视大学学报,第5期.

孙文萍. (2020). 任务教学法在对外汉语口语教学中的应用研究. 青年时代,第10期.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ