GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI TỈNH LAI CHÂU - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Các tác giả

  • Bùi Thanh Bình Học viện Phụ nữ Việt Nam
  • Nguyễn Văn Vệ Học viện Phụ nữ

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/208

Tóm tắt

Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã chỉ rõ nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm” cùng với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Lai Châu đã triển khai nhiều chính sách tạo việc làm cho thanh niên nông thôn và đạt một số thành tựu đáng ghi nhận. Trong giai đoạn từ năm 2011-2020, Lai Châu đã giải quyết cho 67.000.000 việc làm, bình quân mỗi năm đạt 6.700 việc làm mới trong đó đưa người lao động ra nước ngoài đạt 0,029%, tỷ lệ tạo việc làm mới giữa nam và nữ có tương đối tỷ lệ cân bằng. Tuy nhiên, giải quyết việc làm cho người lao động vẫn là một thách thức với Lai Châu, thị trường lao động nội tỉnh chưa phát triển, chưa có các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp sản xuất... nên chưa tạo được việc làm tại chỗ, người lao động chủ yếu tìm việc ở ngoài tỉnh. Các yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả triển khai, thực hiện chính sách tạo việc làm của tỉnh. Từ thực trạng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn hiện nay, bài viết sử dụng phương pháp phân tích tài liệu từ các báo cáo, các bài viết liên quan cùng chủ đề và sử dụng kết quả thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm và đưa ra một số giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Lai Châu hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Anh, Đ. N. (2010). Vấn đề lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực ở nông thôn hiện nay. Tạp chí Lao động Xã hội, số 4.

Bình, B. T. (2023). Chính sách đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Lai Châu: Thực trạng và Giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.161-169.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2008). Văn kiện Hội nghị lần thứu bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. (2011). Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. (2016). Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016.

Hội, N. V. (2000). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề ở nông thôn. Tạp chí Lao động Xã hội, số 8.

Khải, L. D. (1999). Phát triển dạy nghề cho thanh niên nông thôn nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tạp chí Lao động Xã hội, số 3.

Luận, T. V. (2005). Sử dụng nguồn lao động ở nông thôn hiện nay. Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 3.

Sơn, Đ. (2021, 8/9). Lai Châu giải quyết việc làm cho người lao động trong “mùa dịch Covid-19”. Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu.

Tổng cục Thống kê. (2013). Báo cáo kết quả điều tra lao động - việc làm năm 2012.

Trinh, T. T. (2013). Vấn đề lao động - việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay - Thực trạng và giải pháp. Http://www.molisa.gov.vn/.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (2022a). Báo cáo sơ kết thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (2022b). Báo cáo thực trạng và phương án phát triển nguồn nhân lực; Đào tạo nghề và giải pháp việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29