BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Các tác giả

  • Vũ Thị Dung Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/209

Tóm tắt

Phát triển kinh tế dựa vào du lịch là một trong những chiến lược trọng tâm của mỗi địa phương. Huyện Quan Sơn với hơn 80% dân số là người Thái, nơi có nhiều lễ hội và nét đặc trưng của văn hoá dân tộc Thái. Đặc biệt là lễ hội Mường Xia đã được công nhận là di sản văn hoá phi vât thể quốc gia… Vì vậy, để phát triển kinh tế trong thời gian tới thì việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá của người Thái gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn và các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hoá.

Tài liệu tham khảo

Anh, V. (2001). Tiếp cận văn hoá bản Thái xứ Thanh. Sở Văn hóa thông tin Thanh Hoá.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn. (2006). Lịch sử Đảng bộ huyện Quan Sơn.

Ban Nghiiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa. (2005). Văn hoá phi vật thể Thanh Hoá. Nxb. Thanh Hóa.

Biên, V. V. (2006). Văn hoá vật chất của người Thái ở Thanh Hoá và Thanh Hoá. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, & Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa. (2016). Địa chí huyện Quan Sơn. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội.

Thủy, T. (2014, 21/9). Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái. Báo Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn. (2018). Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN