XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở TỈNH PHÚ THỌ (2010-2020)

Các tác giả

  • Lê Thị Thùy Linh Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
  • Đoàn Thanh Thủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/225

Tóm tắt

Xây dựng, phát triển văn hóa, trong đó có đời sống văn hóa là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phú Thọ là tỉnh thuộc Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, là cái nôi của nền văn hoá Lạc Việt. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Phú Thọ ngày nay được ví như “bảo tàng” của văn hoá dân tộc với những dấu ấn văn hoá đậm nét. Giai đoạn 2010-2020, Đảng bộ và các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng văn hoá nói chung và đời sống văn hóa nói riêng. Nghiên cứu quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở Phú Thọ (2010-2020) để thấy được những thành tựu trong quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng; đồng thời, rút ra được những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

Anh, P. H. (2016). The issue of building grassroots cultural life in Vietnam. Art and Culture Magazine, no.390.

Central Executive Committee. (2020). On continuing to implement Resolution No. 33-NQ/TW of the Party Central Committee XI on building and developing Vietnamese culture and people to meet the requirements of sustainable development of the country. Conclusion No. 76-KL/TW, dated June 4, 2020 of the Politburo.

Chan, N. Q., Duc, D. D., Dam, Q., Hoa, L. Nh., & Kien, N. Van. (1984). Building cultural life at the grassroots. Publishing House of Culture.

Hoang, N. K. (2018). Movement “All people unite to build cultural life in Bac Quang district: Many new steps, going into depth.” Journal of Building Cultural Life, no.193(July 2018).

Nhu, K. (2019). Lao Cai City: Highlights of the campaign “All people unite to build new countryside and civilized cities.” Journal of Building Cultural Life, no.199.

Phu Tho Provincial Party Committee. (2011a). Implementing the Resolution of the 11th National Party Congress and the Resolution of the 17th Provincial Party Congress. Action Program No. 09-Ctr/TU, June 30th, 2011. Phu Tho.

Phu Tho Provincial Party Committee. (2011b). Summarizing the implementation of political tasks in 2011, orientations and tasks in 2012. Report No. 09-BC/TU, dated December 21st, 2011. Phu Tho.

Phu Tho Provincial Party Committee. (2015). Document of the 18th Phu Tho Provincial Party Congress, the term 2015-2020. Phu Tho.

Phu Tho Provincial Party Committee. (2019). Preliminary review of 5 years of implementation of Resolution No. 33-NQ/TW of the Central Executive Committee (XI term) on “building and developing Vietnamese culture and people to meet the requirements of sustainable development of the country.” Report No. 385-BC/TU, May 13th, 2019. Phu Tho.

Phu Tho Provincial Party Executive Committee. (2010). Documents of the 17th Phu Tho Provincial Party Congress for the term 2010-2015. Phu Tho.

Phu Tho Provincial People’s Committee. (2021). On summarizing 20 years of implementation of the Movement “All people unite to build cultural life” the period of 2000-2020 in Phu Tho province. Report No. 11/BC-BCD, January 20th, 2021.

Phu Tho Provincial People’s Council. (2009). On the cultural development planning of Phu Tho province to 2020. Resolution No. 179/2009/NQ-HDND, April 20th, 2009.

Phu Tho Provincial People’s Council. (2019). On the socio-economic development plan 2020. Resolution No. 18/2019/NQ-HDND, December 14th, 2019.

Son, T. H. (1997). Cultural and spiritual life of the Mong people in Lao Cai (traditional and modern). Doctoral thesis in History, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi.

Tiep, N. M. (2017). Building grassroots cultural life in Hoang Hoa, Thanh Hoa. Journal of Culture and Arts, no.397(July 2017).

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-09-29

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN