HÒA NHẬP XÃ HỘI CỦA TRẺ EM MỒ CÔI TẠI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Các tác giả

  • Đỗ Thị Thu Phương Học viện Phụ nữ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/229

Tóm tắt

Nghị định số 20-NĐ-CP, ngày 15/3/2021, Nghị định “quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội” đã nêu rõ nguyên tắc “Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch”. Các Làng trẻ em đã thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi theo đúng quy định. Trẻ em được tham gia vào học tập, hướng nghiệp, chăm sóc y tế và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, việc tăng cường cơ hội, nguồn lực trong hòa nhập xã hội cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội vẫn là những thách thức đối với các Làng trẻ em. Kinh phí hạn hẹp, thiếu cơ sở vật chất, nguồn lực và đặc điểm riêng của trẻ em mồ côi vẫn đang là những khó khăn trong hòa nhập xã hội cho trẻ. Từ thực trạng hòa nhập xã hội của trẻ em mồ côi, bài viết sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu, khảo sát định lượng, định tính tại hai Làng trẻ em SOS và Birla, thành phố Hà Nội với mục tiêu đánh giá sự hòa nhập xã hội của trẻ em mồ côi và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hòa nhập xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung, trẻ em mồ côi nói riêng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tài liệu tham khảo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (2020). Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Ban hành kèm theo Công văn số 433/LĐTBXH-TE, ngày 10/2/2020.

Casaky, C. (2009). Keep children out of harmful institutions: Why we should be investing in family-based care, Retrieved from Save the Children, downloaded from website: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/1398/pdf/1398.pdf,

Case, A., Paxson, C., & Ableidinger, J. (2004). Orphans in Africa: Parental Death. Poverty and School Enrollment. 41(3), p.483-508.

Child, E. (2012). Making social work work: Improving social work for vulnerable families and children without parental care around the world. Every Child, London.

Đạt, N. B. (2016). Tham vấn nhóm trong công tác xã hội đối với trẻ em có khó khan tâm lý sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: Kinh nghiệm của một số quốc gia, tr.83-90.

Hong, Y., et al (2010), Perceived Social Support and Psychosocial Distress among Children Affected by AIDS in China. Community Mental Health Jounal, 46(1), p.33-43.

Hong, Y., et al (2011), Care Arrangement of AIDs Orphans and their Relationship with Children’s Psychosoical Well-Being in Rural China. Health Policy and Planning, 26(2), p.115-123.Kiên, N. H. (2017). Giáo dục hòa nhập ở Trường tiểu học cho trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lụa, V. T. (2016). Các biện pháp trợ giúp về mặt tâm lý đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Công tác xã hội với gia đình và trẻ em, tr.388-395.

Mai, B. T. X. (2016). Thực trạng dịch vụ xã hội, trợ giúp xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: Kinh nghiệm của một số quốc gia, tr.264 -270.

Phương, Đ. T. T. (2019). Mô hình công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi tại Hà Nội. Tạp chí Xã hội học, tr.71-85.

Simseka, Z., Erol, N., Öztop, D., & Münir, K. (2006), Prevalence and predictors of emotional and behavioral problems reported by teachers among institutionally reared children and adolescents in Turkish orphanages compared with community controls. Children and Youth Services Review, 29(2007), p.883-899.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19