NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XU HƯỚNG TRUYỀN HÌNH ĐA NỀN TẢNG

Các tác giả

  • Nguyễn Dương Chân Học viện Báo chí và Tuyên truyền

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/238

Tóm tắt

Trong hơn một thập kỷ qua, môi trường của truyền hình đã trải qua những thay đổi to lớn. Nó phát triển từ một phương tiện độc lập sang đa nền tảng, với nhiều yếu tố lập trình được bổ sung từ các trang web, truyền phát video trực tuyến, phòng trò chuyện và sự kiện trực tiếp. Các yếu tố lập trình này ra đời nhờ sự hội tụ của viễn thông, công nghệ thông tin và phương tiện điện tử. Và công chúng - chỉ cần có thiết bị di động được kết nối internet - hoàn toàn có thể truy cập mọi nội dung nghe nhìn, ở mọi nơi và theo mọi nhu cầu. Hệ quả tất yếu là nhiều xu hướng truyền thông mới ra đời, trong đó có xu hướng truyền hình đa nền tảng. Bài viết giúp tìm hiểu một số vấn đề lý luận chung về xu hướng mới này.

Tài liệu tham khảo

Bell, E., & Owen, T. (2017). The platform press. How Silicon Valley reengineered journalism. Columbia Journalism Review, March 29.

Dũng, N. V. (2016). Hướng đi nào cho báo chí trong môi trường truyền thông số (Nhìn từ trường hợp báo chí Việt Nam). Tạp chí Lý luận Chính trị, số 6/2016.

Doyle. (2010). From television to multi-platform: Less from more or more for less? The International Journal of Research into New Media Technologies, 16(04), 431-449.

Dijck, J. V., Poell, T., & Waal, M. D. (2018). The platform society: Public values in a connective world. Oxford University Press.

Debrett, M. (2009). Riding the wave: public service television in the multi-platform era. Media, Culture & Society, 31(05), pp.807-827.

Hằng, Đ. T. T. (2008). Báo chí Thế giới và Xu hướng phát triển. Hà Nội: Nxb. Thông Tấn.

Lợi, N. T. (2014). Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại. Hà Nội: Nxb. Thông tin và Truyền thông.

Myllylahti, M. (2018). An attention economy trap? An empirical investigation into four news companies Facebook traffic and social media. Journal of Media Business Studies, 15(04), pp.237-253.

DOI:10.1080/16522354.2018.1527521.

Roscoe, (2004). Multi-platform event television: Reconceptualizing our relationship with television. The Communication Review, 07(04), p.363.

Sơn, D. X. (2011). Giáo trình Báo chí Truyền hình. Hà Nội: Nxb. Đại học Quốc gia.

Thompson, D. (2018). Creadores de hits. La ciencia de la popularidad en la era de la distracción. México: Océano.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ