PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Các tác giả

  • Nguyễn Hồng Hải Học viện Dân tộc

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/247

Tóm tắt

Những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách về sự phát triển giữa các vùng, miền. Vì vậy, đến nay giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó, hệ thống trường lớp được đầu tư xây dựng đồng bộ nên đã tạo điều kiện tốt cho việc học tập của con em đồng bào các dân tộc. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định nên cần có những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương. (2003). Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003.

Ban Chấp hành Trung ương. (2013). Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013.

Ban Chấp hành Trung ương. (2019). Kết luận của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về Công tác dân tộc trong tình hình mới. Kết luận số 65/KL-TW, ngày 30/10/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2005). Báo cáo Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chính sách cử tuyển (1990-2005).

Chính phủ. (2019). Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Tập I. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đức, T. M. (2022). Bảo đảm bình đẳng trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay. Tạp chí Lý luận và Truyền thông, số 3/2022.

Hà, H. Đ., & Nhu, T. K. (2018). Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số. Tạp chí Giáo dục, số 428(kỳ 2-4/2018), tr.7-11.

Hành, N. H., & Sơn, N. T. (2022). Nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ. Tạp chí Cộng sản, số 5/2022.

Luyện, N. T. (2022). Giáo dục dân tộc thiểu số, miền núi ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới. Tạp chí Cộng sản, số 6/2022.

Phúc, Đ. N. (2021). Hoàn thiện chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tạp chí Giáo dục, số 5/2021.

Tùng, Đ. T. (2018). Thực hiện chính sách giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - những kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 6/2018.

Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2019). Thực hiện chính sách xã hội thúc đẩy phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 9/10/2019.

Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2013). Báo cáo Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện chính sách cử tuyển (2006-2013).

Vụ Giáo dục Dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2017). Báo cáo công tác cử tuyển 2010-2017.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ