MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN KHU SÀI GÒN – GIA ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Phượng Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/273

Tóm tắt

Trong kháng chiến chống Mỹ, Sài Gòn - Gia Định - với vai trò là trung tâm chính trị - quân sự của địch, là địa bàn đấu tranh căng thẳng, quyết liệt giữa lực lượng cách mạng với đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Các căn cứ kháng chiến ở Sài Gòn - Gia Định đã trở thành bàn đạp, làm nền tảng cho những thắng lợi của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn - Gia Định. Thành công trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Gia Định trong kháng chống chống Mỹ (1954-1975) xuất phát từ những nhân tố chủ yếu, đồng thời cũng là những bài học kinh nghiệm quý báu của thắng lợi to lớn. Bài viết này tập trung trình bày một số kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Ban Tổng kết chiến tranh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (2015). Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945-1975). Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương & Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. (2018). Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Duẩn, L. (2015). Thư vào Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2006). Lênin Toàn tập (Tập 35), tr.497. Hà Nội.

Nhiều tác giả. (2007a). 100 câu hỏi đáp về Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (Lịch sử thời kỳ 1945-1975). Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp - Nxb. Văn hóa Sài Gòn.

Nhiều tác giả. (2007b). 100 câu hỏi đáp về Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh (Chiến dịch Hồ Chí Minh). Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp - Nxb. Văn hóa Sài Gòn.

Nhiều tác giả. (2014). Hồi ký căn cứ kháng chiến Khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1945-1975 (Tập 1). Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp.

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. (2014). Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam (Tập IV: Từ năm 1945 đến năm 1975). Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-31