KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC TỈNH TÂY BẮC

Các tác giả

  • Đỗ Thị Vui Học viện Hành chính quốc gia

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/296

Tóm tắt

Thực hiện chính sách có vị trí đặc biệt quan trọng trong chu trình chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số giúp trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động dân tộc thiểu số, giúp ổn định đời sống góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong những năm vừa qua, các tỉnh Tây Bắc đã đạt nhiều kết quả trong công tác tổ chức thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn gặp những nhiều khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện chính sách, đòi hỏi phải có những giải pháp mang tính đồng bộ, sáng tạo nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc.

Tài liệu tham khảo

Anh, N. T. L. (2021). Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu chính sách thu hút lao động dân tộc thiểu số vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững”. Mã số: CTDT.27.17/16-20.

Hùng, V. V., & Hương, H. K. (2020). Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với thu nhập của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Tạp chí Khoa học Thương mại, số 143/2020.

Mai, L. C. (2001). Những vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia.

Tuệ, N. M. (2009). Địa lý các vùng kinh tế Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Giáo dục Việt Nam.

Toản, L. Q. (2010). Giải pháp phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi Phía Bắc. Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 3/2010.

Thủ tướng Chính phủ. (2013). Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08/07/2013 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Phía Bắc đến năm 2020.

Thanh, L. N., & Hòa, L. V. (2016). Hoạch định và thực thi chính sách. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, tr.95.

Tổng cục Thống kê. (2021). Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm năm 2020.

Tổng cục Thống kê. (2021). Báo cáo điều tra lao động việc làm Quý 4 năm 2020.

UBND tỉnh Điện Biên. (2020). Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 27/11/2020 về Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hòa Bình. (2020). Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 09/11/2020 về Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Lai Châu. (2020). Báo cáo số 384/BC-UBND ngày 19/10/2020 về Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Sơn La. (2020). Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 14/10/2020 về Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Okolie, U. C., & Yasin, Asfa M. (2017). Technical Education and Vocational Training in Developing Nations. Information Science Reference IGI Global.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC