ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO HỌC VIÊN QUỐC TẾ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Các tác giả

  • Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng Học viện Cảnh sát nhân dân

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/305

Tóm tắt

Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Việt đầu vào cho học viên quốc tế là một hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Bài viết phân tích kết quả bước đầu của việc kiểm tra đánh giá đầu vào năng lực tiếng Việt dành cho học viên Lào khoá 37 do Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai đồng bộ hình thức kiểm tra đánh giá này đối với toàn bộ học viên quốc tế được đào tạo tại Học viện.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương. (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2014). Hướng dẫn biên soạn câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Tài liệu tập huấn dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2015). Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2016). Quyết định Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài (Số 2097/QĐ-BGDDT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (2024). Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ