ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DU LỊCH BAN ĐÊM TẠI HÀ NỘI

Các tác giả

  • Hoàng Thị Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Văn Thị Diệu Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thị Xuân Mai Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Hoàng An Trường Đại học Ngoại thương

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/38

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của du khách đối với sản phẩm du lịch ban đêm tại Hà Nội thông qua điều tra bảng hỏi với 379 phản hồi đủ điều kiện để đưa vào phân tích bằng SPSS 20.0. Thang đo được đánh giá hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA, đồng thời được hồi quy tuyến tính để đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của du khách với sản phẩm du lịch ban đêm tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố gồm điều kiện vật chất, giá cả, di sản văn hóa, an ninh, chất lượng dịch vụ tác động đến sự hài lòng của du khách với sản phẩm du lịch ban đêm. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm, hướng tới phát triển nền kinh tế ban đêm.

Tài liệu tham khảo

Government. (2020). Approving the project of developing night economy in Vietnam. Decree No. 1129/QĐ-TTg dated July 27th, 2020 of the Prime Minister (in Vietnamese).

Tribe, J. & Snaith, T. (1998). From SERQUAL to HOLSAT: Holiday satisfaction in Varadero, Cuba. Tourism Management, 19(1), 25-34.

Quynh, B. N., & Thuy, T. T. Evaluation of the development of night tourism products in Hanoi City, Scientific Journal of Ho Chi Minh City University of Education, 5(2017), 103-111 (in Vietnamese).

Trong, H., & Ngoc, C. N. M. (2008). Analyze research data with SPSS. Hong Duc Publishing House (in Vietnamese).

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis (6th Edition). Pearson Prentice Hall, Uppersaddle River, N.J.

Tho, N. D. (2011). Scientific research methods in business. Social Labor Publishing House (in Vietnamese).

Shu Tian-Cole and John L. Cromption. (2013). A conceptualization of the relationships between service quality and visitor satisfaction, and their links to destination selection. Leisure Studies, 22(2013), 65-80.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-11-19