BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Các tác giả

  • Vì Thị Lan Phương Học viện Chính trị khu vực I

Tóm tắt

Đảm bảo sự phát triển toàn diện của quyền con người luôn là nội dung rất quan trọng trong sự nghiệp của cách mạng, của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết này giúp nhận diện rõ một số thế lực phản động cũng như một số những luận điểm mà bọn chúng sử dụng để chống phá, xuyên tạc các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền con người nhất là đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bài viết cũng nêu lên những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quyền chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hơn 35 năm đổi mới của đất nước ta nhằm bác bỏ, phản bác lại những luận điệu sai trái về vấn đề quyền con người chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC