KHÓ KHĂN CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Các tác giả

  • Vũ Phương Hồng Diệp Công ty cổ phần Appota
  • Trần Thị Minh Phương Trường Đại học Lao động - Xã hội

Tóm tắt

Trong xu thế hội nhập, chuyển đổi số và phát triển như hiện nay, nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và tồn tại của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực của mình. Yếu tố đầu tiên để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng là tuyển dụng. Nếu việc tuyển dụng thành công, doanh nghiệp sẽ có một nguồn lực tốt để đảm bảo cho sự phát triển của mình và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Trên thực tế, luôn có những khó khăn khi tuyển dụng nhân lực, từ những nhiệm vụ cơ bản đến những vấn đề chiến lược, đòi hỏi người sử dụng lao động phải tìm cách khắc phục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bài báo đã nêu ra những khó khăn trong tuyển dụng nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số và một số giải pháp khắc phục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ