PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Các tác giả

  • Đỗ Thị Ngân Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  • Đào Văn Hân Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên có vị trí, vai trò quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đội ngũ giảng viên, coi đó là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất tại Trung tâm Thể dục thể thao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để có cơ sở quan trọng để Trường từng bước khắc phục những hạn chế và phát huy được những điểm mạnh đang có nhằm giúp cho đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phong trào thể dục thể thao trong toàn hệ thống tại cơ sở đào tạo này trong bối cảnh hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ