THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Các tác giả

  • Trần Thị Mỹ An Trường Trung học cơ sở Thịnh Quang, quận Đống Đa, thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thủ đô Hà Nội đã được tiến hành chủ yếu là lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh trung học cơ sở qua dạy các môn học chính khóa, qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua hoạt động ngoại khóa, qua hoạt động sinh hoạt tập thể.
Kết quả khảo sát nghiên cứu về thực trạng quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội và phát triển cộng đồng bền vững cho học sinh các trường trung học cơ sở ở thủ đô Hà Nội đã làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn và là cơ sở để tác giả xây dựng hệ thống giải pháp quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội và phát triển cộng đồng bền vững cho học sinh ở các trường trung học cơ sở ở thủ đô Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay nhằm ngăn chặn tích cực tệ nạn xã hội trong học đường, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh ở các trường trung học cơ sở.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-09-26

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ