QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thắng Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, kề vai sát cách trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Giải quyết vấn đề dân tộc là vấn đề hệ trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, trực tiếp góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bài viết tập trung làm rõ sự phát triển tư duy và nhận thức của Đảng ta về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ mới; từ đó, đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng trong điều kiện mới.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC