PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TỈNH TÂY BẮC HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Các tác giả

  • Lê Thanh Bình Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Hồng Hải Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển cho khu vực Tây Bắc trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, cùng với sự phát triển chung của cả nước, thời gian qua khu vực Tây Bắc đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa hết sức quan trọng ở nhiều lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… Thành tựu đạt được đó chính là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng và được xem là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC