MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOA Ở NAM BỘ VIỆT NAM TỪ NĂM 1862 ĐẾN NĂM1945

Các tác giả

  • Nguyễn Cao Lâm Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Dưới thời đất Việt thuộc pháp, cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ trở thành đối tượng quan tâm của người Pháp, chính phủ Pháp không những kiểm soát số lượng người Hoa nhập cư vào Việt Nam mà còn triển khai áp dụng chế độ thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của họ. Điều này, tác động rất lớn đến quá trình phát triển của cộng đồng người Trung Hoa di cư đến Việt Nam nói chung, địa vị chính trị, xã hội của họ nói riêng. Giống như triều Nguyễn, chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách “chia để trị” tức phân nhóm người Hoa nhập cư thành nhiều loại khác nhau và cho họ hưởng những quyền khác nhau. Bài viết góp phần làm rõ một số chính sách của chính quyền Pháp đối với người Hoa ở Nam Bộ từ năm 1862 đến năm 1945.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC