CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP CỦA VIỆT NAM

Các tác giả

  • Tống Duy Tình Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
  • Đậu Thế Tụng Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Văn Điệp Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Tóm tắt

Thủ tục hành chính có lúc được xem như là một mắt xích quan trọng trong công cuộc cải cách nền hành chính của nước nhà, vì chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và chủ thể tham gia thủ tục hành chính đều có nhiều liên quan đến con người, đến quyền và lợi ích của chủ thể thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy đã có một số tác giả, công trình nghiên cứu về thủ tục hành chính. Tuy nhiên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nơi hàng triệu người đang học tập, nghiên cứu, hằng ngày, hằng giờ phải thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy đã có một số nghiên cứu liên quan nhưng đặc biệt thủ tục hành chính trong các trường đại học ngoài công lập chưa có đề tài nào nghiên cứu. Vì vậy bài viết này tập trung nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng việc thực hiện thủ tục hành chính trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ